(0212) 275 63 56

PROFESYONEL HUKUK HİZMETLERİ

23.01.2017 TARİHLİ 685 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE MEYDANA GELEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER AÇIKLAMALAR

23.01.2017 TARİHLİ 685 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE MEYDANA GELEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER AÇIKLAMALAR

23.01.2017 TARİHLİ 685 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE MEYDANA GELEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER,AÇIKLAMALAR

 

GENEL OLARAK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok olumlu bir karara imza atarak 23.01.2017 tarihli 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iç yargı yollarının nasıl işleyeceğine dair düzenleme yapmıştır ve umuyoruz ki yaşanılan sıkıntılı süreci sona erdirecek adımlar atılacaktır.

Yapılması planlanan düzenleme ile özlük haklarının iadesi planlanmaktadır.Ancak ifade edilmelidir ki az sonra yeniden bahsi geçecek 7 kişilik komisyondan beklenilen yalnızca ihraçlara yönelik karar vermesi değil aynı zamanda tüm dernek,vakıf,televizyon,radyo kapatma kararlarına da bakıp incelemesidir.Bunun yanında yine bahsi geçecek komisyon kararlarına karşı sırasıyla İdare Mahkemesi,Bölge İdare Mahkemesi,Danıştay,Anayasa Mahkemesi yolları takip edilmelidir.

Uzun süredir tarafımız binin üzerinde başvurucu tarafından yetkilendirilmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Dostane çözüm istemli pilot davalar açılmıştır.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açılan davalarda talebimiz hukuksuzluğun tespiti halinde hakların iadesi ve manevi tazminat başlıklarını içeren ve öncelikle dostane çözüm ve işbu taleplerin karşılanmasını isteyen davalardır..En az 100 veya daha fazla sayıda müracaatın birlikte yapılmasının gerekçesi ise AİHM usul içtihatlarına göre Pilot dava olarak işbu müracaatların hemen ele alınması ve dostane çözüm ile sonuca ulaşmasını temindir.

Yayımlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çok kısa bir sürede özlük haklarının iadesinin sağlanmasını umuyoruz.Atılmış bu adımı ülkemiz için de olumlu görüyoruz..Burada sadece belirtmemiz gereken husus  manevi tazminata ilişkin AİHM müracaatınızdaki haklarınızın devam ettiğini bilmenizdir.Maddi tazminata dair haklarınız ise (alamadığınız maaşlar,tazminatlar vs.)eğer özlük haklarınızın yanı sıra bunlar da ödenmez ise yine AİHM de takibine devam edilebilir. Bu düzenlemenin resmi gazetede yayımlanan örneğini  yazımızın ekinde sunacağız.

Burada hem komisyona başvuru dilekçelerinizin hem de idare mahkemesine başvuru dilekçelerinizin yazılması ve davanızın takibi için tarafımızdan hukuki yardım alabilirsiniz.

Burada 685 sayılı KHK nin ana hatlarıyla nasıl işleyeceğini anlatmaya çalışacağız.

Faydalı olması dileklerimizle..

 

HANGİ GEREKÇEYLE HAKKINIZDA HUKUKİ İŞLEM TESİS EDİLMİŞ OLANLAR BU KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ARACILIĞIYLA MÜRACAATLARDA BULUNABİLİR?

-Kamu görevinden,meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi

-Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi

-Dernekler,vakıflar,sendika,federasyon ve konfederasyon,özel sağlık kuruluşları,vakıf yükseköğretim kurumları ,özel radyo ve televizyon kuruluşları , gazete ve dergiler , haber ajansları,yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması

-Emekli personelin rütbelerinin alınması.

 

685 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NASIL BİR YOL ÖNGÖRÜYOR?

Bu Kanun Hükmünde Kararname Olağanüstü Hal Kapsamında hakkında hukuki işlem tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere yedi kişiden oluşan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulmasını öngörmektedir.

 

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR VE NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

7 Üyeden oluşan komisyonun üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından , bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca,bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca,birer üye Yargıtay da ve Danıştay da görev yapan tetkik hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

Komisyonun ilk üyeleri Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarılmasından itibaren 1 ay içinde kurulacaktır.

 

KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ NE KADARDIR?

Komisyon Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği andan itibaren iki yıl süreyle görev yapar,Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü durumlarda süreyi bir yıllık sürelerle uzatabilir.

 

KOMİSYONUN BAŞVURUCULARDAN TALEPLERİ NELER OLABİLİR?

Komisyon,görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir.Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri,Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde yerinde incelenmesine imkan sağlamak zorundadır.

 

BAŞVURULAR NE ŞEKİLDE YAPILIR,ÖNGÖRÜLEN SÜRE NE KADARDIR?

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır.Kamu görevinden,meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler , en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilirler.

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğü konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içinde ; bu tarihten sonra yürürlüğe konan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapışmayan başvurular işleme alınmaz.

 

KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ NASIL OLUR?

Komisyona yapılan başvurular , aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur.Ön inceleme safhasında şu kriterler göz önünde bulundurulur : Başvurunun süresi içinde yapılması,başvurucunun hukuki menfaatinin bulunması, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmesi ve aranan şekil şartlarını taşımasıdır.Aksi halde başvurular reddedilir.

 

KOMİSYONUN BAŞVURUYU KABUL EDERSE SÜREÇ NASIL İŞLER?

Kabul edilen başvurular Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve eski statü ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara uygun olarak 15 gün içinde iadeler gerçekleştirilir.

Bunun yanı sıra kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri,söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.Buna ilişkin işlemler ilgilisine göre İçişleri Bakanlığı,Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

 

KOMİSYON KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU AÇIK MIDIR?

Komisyon kararlarına karşı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

685 Sayılı Kyk 01

685 Sayılı Kyk 02

685 Sayılı Kyk 03

 

HAZIRLAYANLAR : CANSU KUNT – MUSTAFA DEMİR

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.